Opći Uvjeti

Upute i uvjeti rezervacije i kupnje turističkih aranžmana Elite travel d.o.o.

Uvodne napomene:
Ove upute i uvjeti rezervacije i kupnje turističkih aranžmana/Putovanja sastavni su dio Ugovora odnosno vouchera koji su sklopljeni između Elite travel d.o.o. i putnika/ugovaratelja koji se prijavljuje za Putovanje.

1. Prijave i ugovaranje
Putnik se za putovanje koje organizira i nudi Elite travel d.o.o. može prijaviti u poslovnici Elite travel, telefonom, telefaksom, mailom i drugim sredstvima daljinske komunikacije te kod drugih ovlaštenih agenata. Potpisivanjem ugovora, vouchera, prijavnice za putovanje, potvrdom aranžmana elektronskom poštom, odnosno diktiranjem broja svoje kreditne kartice, putnik u cijelosti prihvaća ove Uvjete rezervacije putovanja koje je prethodno pažljivo proučio. Prilikom prijave, a u svrhu rezervacije odabrane usluge, putnik uplaćuje 30% cijene aranžmana (po osobi) osim ako u programu nije drugačije navedeno. Razlika do pune cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 21 dan prije početka putovanja osim ako u programu nije drukčije navedeno (izuzetak je obročno plaćanje).

2. Cijena i sadržaj aranžmana
Cijena aranžmana uključuje one usluge navedene na programu pod „Cijena uključuje“ te može sadržavati i razne pristojbe što je na programu posebno istaknuto. Cijena aranžmana ne uključuje one usluge koje su kao takve posebno na programu i navedene pod „Cijena ne uključuje“ s napomenom da se neke od fakultativnih usluga mogu unaprijed ugovoriti te će biti evidentirane u Ugovoru o putovanju.

3. Pravo na povišenje cijene i pravo na otkaz zbog povišenja cijena
Cijene svih putovanja temeljene su na odnosu vrijednosti kune i stranih valuta. Elite travel d.o.o. ima pravo povisiti cijenu aranžmana najkasnije 20 dana prije početka putovanja, u slučaju da je došlo do promjene tečaja ugovorene (dogovorene) valute, do povećanja troškova i pristojbi koji utječu na cijenu putovanja. Ugovorna strana putovanja ili putnik ima pravo raskinuti ugovor o putovanju ako je poskupljenje veće od 10%. U tom slučaju ima pravo na povrat uplaćenog iznosa bez prava na naknadu štete i na eventualne troškove vize, osiguranja, cijepljenja i slične troškove. Ne otkaže li putnik osobno dolaskom na prodajno mjesto Elite travela ili pismenim putem u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene. Objavljene cijene rezultat su ugovora Elite travela s partnerima i ne moraju odgovarati cijenama istaknutima na licu mjesta u destinaciji u kojoj putnik boravi.

4. Popusti za djecu i druge pogodnosti
Molimo da obratite pozornost na popuste za djecu, kao i na ostale pogodnosti koje su posebno prikazane kod opisa aranžmana.

5. Putna dokumentacija
Putni dokumenti biti će Vam predani najkasnije 5 do7 dana prije polaska na put (ovisno o odgovornom organizatoru), ukoliko nije drugačije navedeno na programu. Putnik je dužan prilikom prijave dati sve podatke o svim suputnicima putovanja koje prijavljuje. Podaci moraju u cjelosti biti usklađeni s podacima u služebnim ispravama koje su putnici dužni imati sa sobom, a prema pravilima svake pojedine države. U slučaju da pogrešni podaci uzrokuju kašnje, dodatne troškove ili prekid putovanja, za sve nastale troškove sebi i putnicima odgovara sam putnik.

6. Kategorizacija i opis usluga
Ponuđeni smještajni kapaciteti u programima opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje važećoj u trenutku izdavanja programa. Prehrana, komfor kao i druge usluge u ponudi hotela/apartmana pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi.

7. Smještaj u sobe/apartmane
Raspored sobe/apartmana određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih oblika, prihvatit će bilo koju službeno registriranusmještajnu jedinicu za izdavanje u pojedinom objektu opisanom u katalogu i cjeniku. Smještaj u sobi najčešće nije moguć prije 14 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se najčešće moraju napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluga. Dolaske iza 20 sati nužno je najaviti unaprijed, osim ako nije drugačije naznačeno.

8. Troškovi dodatnih usluga i ponuda na upit izvan objavljenih programa
Ukoliko putnik podnese zahtjev za dodatne usluge isti se posebno dogovaraju te će Elite travel d.o.o. navesti ako je potrebna garancija plaćanja.

9. Odustajanje od putovanja
a) Ukoliko ugovaratelj ili putnik otkaže aranžman za Hrvatsku, Elite travel od ukupne cijene aranžmana na ime naknade štete zadržava sljedeći iznos:
do 30 dana prije polaska 10% cijene aranžmana, a najmanje 100 kn, 29 – 22 dana prije polaska 25% cijene aranžmana, 21 – 15 dana prije polaska 50% cijene aranžmana, 14 – 8 dana prije polaska 80% cijene aranžmana, 7 – 0 dana prije polaska 100% cijene aranžmana, nakon polaska 100% cijene aranžmana.
b) ukoliko ugovaratelj ili putnik otkaže aranžman za putovanje izvan Hrvatske, Elite travel od ukupne cijene aranžmana na ime naknade štete zadržava sljedeći iznos: do 60 dana prije putovanja 10% cijene aranžmana, 60 – 46 dana prije putovanja 20% cijene aranžmana, 45-31 dana 50% cijene aranžmana, 30-16 dana prije putovanja 80% cijene aranžmana, 15 dana prije polaska 100% cijene aranžmana, nakon polaska 100% cijene aranžmana.
c) ukoliko ugovaratelj ili putnik otkaže aranžman za krstarenje, Elite travel od ukupne cijene aranžmana na ime naknade štete zadržava sljedeći iznos: do 60 dana prije početka putovanja 20% cijene aranžmana, 60 – 46 dana 40% cijene aranžmana, 45-31 dan 60% cijene aranžmana, 30-16 dana 80% cijene aranžmana te 15 dana prije putovavanja 100% od cijene aranžmana, nakon polaska 100% cijene aranžmana.
Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, odnosno tipa sobe/apartmana kao i na sve druge bitne promjene. Ako putnik koji otkaže putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, a koji ispunjava sve predviđene uvjete, Ellite travel zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom. Kod otkazivanja putovanja ne isplaćuje se trošak nabave vize/a ni putnih isprava. U slučaju da putnik otkaže ili skrati putovanje zbog vremenskih uvjeta, Elite travel će primijeniti gore navedenu skalu, a naknadne reklamacije neće uvažiti. Ukoliko za neke programe i aranžmane vrijede posebni uvjeti, Elite travel će ih navesti prilikom ugovaranja te se isti i primjenjuju. Usmeni otkaz Ugovaratelj putovanja odnosno Putnik je dužan potvrditi u pisanim obliku bilo dopisom, telefaksom ili e-mailom. Ako putnik ne potvrdi usmeno priopćeni otkaz u pisanom obliku, smatrat će se da nije otkazao putovanje. Ako putnik na vlastiti zahtjev, prekine putovanje koje je u tijeku, nema pravo na naknadu troškova nastalih zbog prijevremenog povratka u mjesto polaska.

10. Osiguranje od rizika otkaza
Osiguranje od otkaza naplaćuje se prilikom sklapanja Ugovora te ga nije moguće uplatiti naknadno. Premija osiguranja izračunava se zavisno o vrijednosti putovanja, a prema cjeniku osiguravajućeg društva. Nepredviđene zapreke kao razlog za otkaz putovanja određuje svako osiguravajuće društvo sukladno svojim uvjetima. U slučaju otkazivanja putovanja ne vraća se iznos uplaćene premije za osiguranje od otkaza. Također se pri otkazivanju aranžmana ne isplaćuje trošak nabavke viza i usluge rezervacije, unatoč tome što putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Ukoliko putnik nema plaćeno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje zbog navedenih nepredviđenih zapreka Elite travel zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u točki 9. Ostali uvjeti osiguranja nalaze se uz policu osiguranja.

11. Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti, osiguranje prtljage i zdravstveno osiguranje osoba za vrijeme puta i boravka u inozemstvu
Potpisivanjem Ugovora o putovanju, čiji su sastavni dio i ovi Uvjeti smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena dodatna osiguranja navedena u prethodnom stavku. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod jednoga od osiguravatelja ili kod Elite travela, pri čemu Elite travel djeluje samo kao posrednik. Preporučujemo pozorno proučiti uvjete osiguranja prije kupnje.

12. Otkaz putovanja od strane Elite Travela ili promjena programa
Ukoliko se ne prijavi dovoljan broj putnika, Elite travel zadržava pravo otkaza putovanja, ali najkasnije 5 dana prije početka putovanja. Najmanji broj putnika potreban za izvršenje pojedinog putovanja posebno je naznačen kod svakog programa/aranžmana. Elite travel zadržava pravo potpune i djelomične promjene programa putovanja ukoliko prije početka putovanja nastupe izvanredne okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti ili izbjeći. Elite travel zadržava pravo promjene dana ili sata polaska zbog izmjena reda letenja ili nastupanja nepredviđenih okolnosti, kao i pravo izmjene pravca putovanja ukoliko se promjene uvjeti putovanja, kao što su neki od njih: promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u zemlji, vremenske (ne)prilike i to bez isplate odštete, a prema važećim propisima u međunarodnom prometu. Ukoliko Elite travel otkaže putovanje, putnik ima pravo na isplatu uplaćenog iznosa u cijelosti, ali ne i na naknadu štete.

13. Putne isprave
Putnici su obvezni posjedovati valjane osobne putne isprave. Nevaljane isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, ne proizvode nikakve štetne posljedice za Elite travel, a ukoliko bi zbog takvog propusta putnika Elite travel pretrpio dodatnu štetu, putnik je dužan istu nadoknaditi. Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi putnik. Ako je za neko putovanje potrebna viza, Elite travel može posredovati u pribavljanju iste uz posebnu doplatu. Elite travel nije odgovoran za odluke carinskih i policijskih i drugih državnih tijela kojima se putniku ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju.

14. Devizni i carinski propisi
Putnici su dužni pridržavati se deviznih i carinskih propisa, kao i zakona i drugih podzakonskih propisa Republike Hrvatske i drugih zemalja kroz koje prolaze i u kojima borave. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane putnika, sve nastale troškove snosi sam prekršitelj.

15. Zdravstveni propisi
Putovanja u neke zemlje zahtijevaju obvezna cijepljenja protiv nekih bolesti te je putnik obvezan posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju.

16. Prtljaga
Prijevoz prtljage zrakoplovom određuje zrakoplovni prijevoznik te višak prtljage putnik plaća prema važećim cijenama zračnog prijevoznika. Kod prijevoza autobusom putnik može ponijeti 2 komada osobne prtljage. Putnici su dužni voditi brigu o svojim stvarima te Elite travel ne odgovara za krađu ili oštećenje prtljage.

17. Reklamacije
Putnik se za nepravilnosti i reklamacije mora pritužiti prvo na licu mjesta davatelju usluga (hotel, apartman i slično, voditelju putovanja, predstavniku organizatora putovanja ili neposrednom izvođaču usluga). U slučaju da se reklamacija može riješiti na licu mjesta, a putnik se nije pritužio na nepravilnosti na licu mjesta, podrazumijeva se da se putnik slaže s tom uslugom i time je izgubio pravo na ulaganje kasnijih reklamacija sa zahtjevom za smanjenje cijene usluge, odnosno isplate štete. Elite travel neće razmatrati reklamacije ako putnik nije priložio kopiju pismene reklamacije koje je uložio na licu mjesta. Ukoliko ni nakon prigovora ne bude poboljšanja, putnik mora tražiti potvrdu iz koje se vidi da usluga nije pružena, odnosno da nije pružena na način kako je ugovoreno. Potvrdu putnik mora priložiti pismenoj reklamaciji. Pisanu reklamaciju putnik je dužan uložiti u roku od 8 dana nakon završetka putovanja. Ukoliko putnik uloži pismenu reklamaciju nakon tog roka, Elite travel takvu reklamaciju nije dužan uzeti u obzir. Elite travel d.o.o. je dužan donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora, a može odgoditi rok rješenja o pritužbi za dodatnih 14 dana zbog prikupljanja informacija. Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, putnik se neopozivo odriče posredovanje bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu putnik se odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. U slučaju sklapanja ugovora po «Akcija sistemu» putnik nema pravo prigovora na smještaj. Putnik i Elite travel će sporove nastojati razriješiti sporazumno, a u suprotnom ugovaraju nadležnost suda Dubrovniku. Mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.

18. Obveze Elite travela
Elite travel je dužan brinuti se o izvršenju usluga, kao i o izboru davatelja usluga, pažnjom dobrog gospodarstvenika te skrbiti o pravima i interesima putnika sukladno dobrim običajima u turizmu. Elite travel je dužan putniku pružiti sve ugovorene usluge za pojedini aranžman/putovanje te dati odgovore zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Elite travel će sve navedene obveze iz svojih programa izvesti u potpunosti i na opisani način osim u slučaju “više” sile ili promijenjenih okolnosti. Ako bude moguće, Elite travel će u takvim slučajevima ponuditi zamjensko rješenje. Elite travel nije dužan pružati usluge izvan ovih Uvjeta. Elite travel ne odgovara za eventualne pogreške u tisku te će ugovaratelja/putnika o istom obavijestiti čim ih primjeti.

19. Obveze putnika
Putnik je dužan pridržavati se pravila ponašanja u smještajnim objektima, odnosno sredstvima prijevoza i svojim postupcima ne onemogućavati nesmetano odvijanje Programa putovanja kao i ne ugrožavati prava ostalih putnika u korištenju usluga Elite travela. U slučaju da Putnik svojim ponašanjem uzrokuje štetu davatelju usluge u smještajnom objektu ili sredstvu prijevoza odnosno onemogućava redovno i nesmetano odvijanje programa putovanja dužan je takvu štetu odmah otkloniti odnosno nadoknaditi oštećenom pri čemu je u obvezi surađivati s davateljem tih usluga i Elite travelom. Ako Putnik ugrožava redovno i nesmetano odvijanje Programa putovanja, Elite travel osim prava na naknadu štete ima pravo prekinuti putovanje, u kojem slučaju će se smatrati da je putovanje prekinuto na zahtjev Putnika pri čemu Elite travel nije dužan snositi troškove povratka na mjesto polaska. Ako je u slučaju opisanom u prethodnom stavku ove točke Putnik maloljetna osoba odnosno dijete, roditelj je dužan prihvatiti povratak djeteta kući odnosno doći po svoje dijete, o vlastitom trošku.

20.Uvjeti prijevoza putnika u zračnom prijevozu
Uvjeti zračnog prijevoza Putnika i prtljage definirani su od strane zračnog prijevoznika te ih se Putnik dužan pridržavati.

Rezervacija zrakoplovne karte
Prilikom rezervacije avio karte putnik je dužan dati ime i prezime kako je navedeno na identifikacijskom dokumentu koji će putnik koristiti za putovanje. Ukoliko prilikom ponude nije drugačije naznačeno, rezervacija vrijedi 24 sata nakon čega se automatski otkazuje ukoliko je putnik nije potvrdio.

Zrakoplovna karta – vrijednosti i ukrcajni dokument
Nakon potvrde rezervacije od strane putnika, Elite Travel izdaje zrakoplovnu kartu. Kod jednom izdanih karata nije moguće naknadno promijeniti ili korigirati imena. Aviokarte su neprenosivi dokument (ne mogu se prenijeti na drugu osobu).

Posebni uvjeti plaćanja avio karte i naknada za izdavanje avio karte
Rezervacija avio karte od strane putnika je potvrđena kompletnom uplatom u gotovini čime se ostvaruje popust od 5% u odnosu na kartično plaćanje, ako je uplata izvršena u roku do kada je rezervacija aktivna. Elite travel kao posrednik u prodaji avio karata ima pravo na naknadnu za izdavanje karte (TSC). Ta naknada iznosi 50 kn za avio kartu u domaćem prometu, 260 kn za avio karte za europske destinacije te 360 kn za destinacije izvan Europe.

Duple rezervacije / zrakoplovne karte
Avio prijevoznik zadržava pravo otkaza rezervacije i/ili kupljene karte bez prethodne obavijesti, za što Elite travel ne preuzima odgovornost.

Otkazivanje i promjene:

1. otkazivanje ili promjene izvršene od strane zrakoplovne kompanije bez suglasnosti putnika
Zrakoplovne kompanije usred određenih okolnosti, zadržavaju pravo promjene rasporeda leta bez prethodne obavijesti. Elektronska karta je ugovor između zrakoplovne kompanije i putnika. Elite Travel djeluje kao prodajni agent zrakoplovnih tvrtki i nije odgovoran za promjene izvršene od strane zrakoplovne kompanije.

2. otkazivanje i promjene koje zahtjeva putnik
Otkazivanje i promjene datuma putovanja podložne su uvjetima tarife rezervirane avio karte. Ukoliko Elite Travel u ponudi/rezervaciji nije drugačije naznačio, Vaša avio karta ne dozvoljava povrat sredstava iznosa neiskorištenih zrakoplovnih/aerodromskih pristojbi, ne dozvoljava promjene datuma putovanja, promjene zračne luke polaska i/ili odredišta.
Povrat naknade za izdavanje karte (TSC) nije dozvoljen. Ukoliko otkazujete Vaše putovanje, a prema uvjetima Vaše karte imate pravo na povrat sredstava, sredstva će Vam po odobrenju aviokompanije biti vraćena (najčešće u roku do 2 mjeseca od dana otkaza). Otkaz putovanja je potrebno dostaviti u pismenoj formi.

3. no show
U slučaju da se niste pojavili na letu (no show) ili na šalteru za registraciju putnika/check-in na vrijeme, avio kompanija automatski otkazuje sve daljnje letove u Vašoj karti i nemate pravo na povrat sredstava ni za promjenu datuma putovanja.

4. slijed kupona za let i njihova upotreba
Putna karta prestaje vrijediti ukoliko svi kuponi nisu bili upotrijebljeni u slijedu navedenom u​ putn​oj​ kart​i​. Putna karta koju je putnik kupio valjana je za prijevoz od mjesta polijetanja, preko dogovorenih mjesta međuslijetanja ili transfernih mjesta, do mjesta slijetanja navedenih na karti. Cijena putne karte koju je putnik kupio izračunata je sukladno uvjetima avio prijevoznika na temelju cijelog putovanja naznačenoga na karti. Promjena rute putovanja dovodi i do promjene cijene karte.

5. reklamacije u slučaju kašnjenja ili otkazivanja leta od strane avio kompanije
Ako putnik ima reklamaciju zbog kašnjenja ili otkazivanja leta ili nekog trećeg razloga, putnik se dužan obratiti direktno avio kompaniji sa zahtjevom. Elite travel se nalazi u ulozi prodajnog agenta te nije ovlašten u ime avio kompanije rješavati reklamacije niti će ih avio kompanija uzeti u obzir ukoliko zaprimi zahtjev preko Elite travela.

21. Osiguranje za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja
U skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu, u slučaju platne nemogudnosti ili stečaja Elite travela, putnici zatečeni na putovanju, kao i osobe koje su uplatile akontacije
za putovanje trebaju kontaktirati osiguravatelja Allianz osiguranje kod kojeg Elite travel ima ugovorenu Policu osiguranja od odgovornosti te je broj police naveden na svakom Ugovoru o putovanju.

22. Osiguranje od odgovornosti
Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Elite travel ima s osiguravateljem sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem,
djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na Putovanje.

23. Zaštita osobnih podataka
Putnik osobne podatke daje dobrovoljno te su isti potrebni u procesu realizacije tražene usluge te će Elite travel postupati sukladno Zakonu o zaštiti potrošača.
Ukoliko putnik zaključi policu osiguranja osobni podaci proslijediti de se osiguravajućem društvu. Osobni podaci putnika čuvati de se u bazi podataka, sukladno odluci Uprave o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Putnik daje privolu da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija Elite travela.

24. Akcijska putovanja, Last minute i „Fortuna“ putovanja
Putnik koji je zaključio ugovor o organiziranju putovanja kao „Akcija“, „Last minute“ (putovanje u posljednji trenutak) ili ugovor kod kojeg ime objekta u kojem boravi Putnik doznaje tek po dolasku u destinaciju „Fortuna“ tada prihvaća sve rizike takvog putovanja. Ta putovanja sadrže u sebi neizvjesne
činjenice na koje Organizator ne može utjecati, a Ugovaratelj je prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio takvo putovanje pa zbog toga Ugovaratelj niti Putnik nemaju pravo prigovora prema organizatoru. Elite travel jamči isključivo kategoriju objekta (prema službenoj kategorizaciji te države) i vrstu izabrane usluge.

25. Putovanja u organizaciji drugih organizatora/turoperatora
Ovi opći Uvjeti putovanja sastavni su dio Ugovora kojeg putnik sklapa s Elite travelom, odnosno s ovlaštenom putničkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje u organizaciji Elite travela. Za svaki pojedini program primjenjuju se uvjeti odgovornog organizatora koji je naveden za to putovanje. Svi programi u kojima Elite travel nastupa kao posrednik, Elite travel ne odgovara za provedbu putovanja odnosno turističkih aranžmana kojima nije odgovorni organizator već samo posreduje u prodaji. Svi turistički aranžmani koje Elite travel zastupa kao posrednik posebno su označeni, a što će biti vidljivo u tako objavljenom programu te na ugovoru o putovanju. U tom slučaju primjenjuju se opći uvjeti navedenog odgovornog organizatora putovanja Potpisivanjem ugovora putnik u cijelosti prihvada program i uvjete putovanja.

ZAVRŠNE ODREDBE
Upute i uvjeti rezervacije i kupnje turističkih aranžmana stupaju na snagu dana 1. svibnja 2015. godine.
Elite travel d.o.o., Dubrovnik 20000, Vukovarska 17, OIB 58914751045, ID kod: HR-AB-20-090002185

 

Voditelj poslovanja
KATARINA PILJIĆ
Tel: + 385 20 358 200
Fax: +385 20 358 303
E-mail: elite@elite.hr
Radno vrijeme: ponedjeljak – petak od 8:00 – 16:00

Ovlaštenja voditelja poslovanja su vođenje i nadzor djelatnosti, operativnih i administrativnih postupaka, te nadzor kvaliteta i sigurnosti usluge, uključivo i usluge dobavljača.
Po ovlaštenju Uprave predstavlja Društvo i organizacijsku jedinicu.

 

ANES KOVAČ, zamjenik voditelja poslovanja
Tel: +385 01 4817 370
Fax: +385 (0)1 4817 356
E-mail: putovanja@elitetravel.hr
Radno vrijeme: radnim danom 08:00 – 20:00, subotom 09:00 – 13:00

 

Opći uvjeti drugih agencija

Elite Travel ovlašteni je agent drugih turističkih agencija te prodaje putovanja u njihovoj organizaciji.

Za sva putovanja u organizaciji drugih agencija vrijede uvjeti korištenja tih agencija koje možete pogledati ovdje:

Bravo putovanja d.o.o. – opći uvjeti

Kompas Zagreb d.d. – opći uvjeti

Mondo travel d.o.o. – opći uvjeti

Atlas d.d. – opći uvjeti

Idea putovanja d.o.o. – opći uvjeti

Idea Club Travel d.o.o. – opći uvjeti

Integral Zagreb d.d. – opći uvjeti

 

KONTAKT POSLOVNICA:
Elite Travel| Zagreb, Croatia
tel: 01 /4817 370, 01/4817 371 | e-mail: putovanja@elitetravel.hr | www.elitetravel.hr
Više u ovoj kategoriji: « KontaktMogućnosti plaćanja »

4islands-mitas2018


vijesti-el

Prijavite se na newsletter

output_JzqjhK
Elite Travel d.o.o. Jurišićeva 30, 10000 Zagreb Croatia Tel: +385 (0)1 4817 370 & +385 (0)1 4817 371 Fax: +385 (0)1 4817 356
E-mail: Radno vrijeme: radnim danom 08:00h - 20:00h, subotom 09:00h - 13:00h, nedjeljom, blagdanima i državnim praznicima ne radimoOva stranica koristi kolačiće kako bi poboljšala korištenje naše web stranice. Klikom na OK dajete nam vaš pristanak da postavimo kolačiće. želim znati više

Izjava o korištenju cookie datoteka za korisnike

Kako bi Vam osigurali što bolju korisničku uslugu, ova web stranica koristi cookie datoteke u svom radu. Cookie su male tekstualne datoteke koju naš web poslužitelj smješta na web preglednik Vašeg računala. Ponovnim dolaskom na našu web stranicu Vaš web preglednik šalje nam cookie natrag, tako da ih naš web server može prepoznati i podesiti postavke web stranice za Vaše bolje korištenje. Posjetite www.aboutcookies.org za više podataka o cookie datotekama i tome kako one utječu na doživljaj pregledavanja stranica. Posjetom našim web stranicama informacije se mogu prikupljati korištenjem cookija i upotrebom drugih tehnologija. Korištenjem ovih web stranica pristajete na upotrebu cookija uvjetima opisanim u ovoj obavijesti.

Cookies koje ova web stranica koristi neophodni su za navigaciju kroz stranicu i korištenje svih njenih sadržaja. Bez cookies nije moguć pristup sadržajima kao što je prijava i pregled korisničke zone i kreiranje individualiziranog sadržaja za korisnike. Pojedini cookies prikupljaju informaciju o tome kako posjetitelji koriste stranicu, na primjer koje stranice su najposjećenije. Sve informacije koje se nalaze u cookie datotekama su anonimne i koriste se isključivo za poboljšanje funkcioniranja stranice. Cookies također pohranjuju informaciju o vašim izborima (na primjer ime, preferirani jezik ili valutu) i omogućuju pružanje sadržaja prema izboru.

Na našim stranicama također koristimo aktivnosti i poveznice za djeljenje i prikazivanje sadržaja putem različitih vanjskih servisa i mreža. Ovdje se može raditi o dijeljenju sadržaja na društvenim mrežema, ili o korištenju web usluga za prikaz sadržaja unutar naše stranice, npr. prikaz slika, videa, ili anketa, te korištenje servisa za analitiku kao što je Google Analytics. Kao treća strana, ti servisi mogu doći do nekih Vaših podataka te pratiti Vašu aktivnost na Internetu. Molimo Vas da pogledate na tim stranicama uvjete korištenja te pravila o privatnosti.

ugasi